download Pobierz darmowe materiały

Polityka Prywatności

Właścicielem i operatorem serwisu https://krewpepowinowa.pl/ (dalej jako: Serwis) jest EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH, które odpowiada za zawartość serwisu oraz za przetwarzanie zbieranych na nim informacji.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000262521, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadające REGON: 140694400, NIP:  5342341178

II. Informacje ogólne

 1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z RODO i obowiązującymi przepisami, a także ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom Serwisu, odwiedzającym stronę www.krewpepowinowa.pl.
 3. Korzystanie z Serwisu: tj. strony internetowej www.krewpepowinowa.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników Serwisu.
 5. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH można zadawać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@eurocord.pl

III. Ochrona danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Serwisie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH zbiera i przetwarza poniższe rodzaje danych osobowych:
 • Dane osobowe zgromadzone w formularzu „pobierz darmowe materiały” tj.adres email, numer telefonu.
 • Dane osobowe zgromadzone w formularzu na podstronie „Kontakt” tj.imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.
 1. Dane osobowe zbierane od użytkowników Serwisu służą nam do poniższych celów:
 • informacyjnych
 • marketingowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
 • w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Dane przetwarzane w celu informacyjnym przetwarzane są na podstawie zgody.

W oparciu o zgodę przetwarzamy także dane osobowe dla kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu informacyjnym. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadańrealizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Jako stowarzyszenie podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym np. z ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • kontakt z potencjalnymi użytkownikami Serwisu;
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
 • marketing,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK;
 • w zakresie marketingu realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, upoważnionych pracowników i współpracowników EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK oraz podmiotów współpracujących z EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH klienci i ich pracownicy lub współpracownicy.
 2. Każdemu użytkownikowi Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK , przysługują następujące prawa:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla przesłania materiałów edukacyjnych.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

 1. Przede wszystkim gromadzone przez EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Użytkowników Serwisu. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK przez podmioty trzecie.
 2. EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK nie przekazuje danych Użytkowników Serwisu do Państw Trzecich.

IV. Pliki Cookies

 1. Strona www.krewpepowinowa.pl używa cookies. Plik cookie zawiera informacje, które są wysyłane z serwisu do przeglądarki użytkownika Serwisu, a następnie zapisywane w jego systemie. Dzięki wykorzystaniu plików cookies czas ładowania strony jest krótszy, a dane pobierane są tylko raz. W związku z powyższym łącze internetowe użytkownika Serwisu nie jest ponownie obciążane.
 2. Jeśli użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika Serwisu, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie z Serwisu.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
 1. W celu usprawnienia funkcjonowania strony wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie służące do monitorowania zachowań użytkowników na stronie.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik Serwisu wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zbieramy i przetwarzamy zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IV niniejszej Polityki prywatności.
 3. Strona www.krewpepowinowa.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. EUROCORD STOWARZYSZENIE NA RZECZ DEPONOWANIA I WYKORZYSTANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.
 4. Więcej informacji nt. Cookies znajduje się Tutaj.