download Pobierz darmowe materiały

Komórki macierzyste

scroll-down
Wybierz temat
Czy wiesz, że ...

W 2006 r. krew pępowinowa została zrównana ze szpikiem kostnym oraz mobilizowaną krwią obwodową jako źródło krwiotwórczych komórek macierzystych. Leczenie pacjentów krwią pępowinową w przypadku 80 ciężkich chorób w ramach standardowej terapii jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poniżej znajdziesz listę schorzeń wskazaną przez EBMT (The European Society for Blood and Marrow Transplantation), w których leczeniu wykorzystuje się komórki macierzyste z krwi pępowinowej:

Białaczki przewlekłe

 • przewlekła białaczka szpikowa (CML)
 • przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa (JCML)
 • młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (białaczka Naegelego) (JMML)

Ostre białaczki

 • ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • ostra białaczka szpikowa (AML)
 • ostra białaczka bifenotypowa
 • ostra białaczka małozróżnicowana

Inne nowotwory złośliwe

 • rak piersi
 • mięsak Ewinga
 • neuroblastoma

Dziedziczne anomalie krwinek czerwonych

 • talasemia beta
 • aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego

 • ataksja-teleangiektazja
 • zespół Kostmanna
 • zaburzenia adhezji leukocytów

Inne choroby dziedziczne

 • zespół Lescha-Nyhana
 • hipoplazja chrząstek i włosów
 • trombastenia Glanzmanna
 • osteopetroza (marmurkowatość kości)
 • dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych
 • amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość)

Choroby związane z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów

 • zespół Hurler (MPS-IH)
 • zespół Scheie´a (MPS-IS)
 • zespół Huntera (MPS-II)
 • zespół Sanfilippo (MPS-III)
 • zespół Morquio (MPS-IV)
 • zespół Maroteaux-Lamy’ego (MPS-VI)
 • zespół podkradania, niedobór beta-glukuronidazy (MPS-VII)
 • adrenoleukodystrofia
 • mukolipidoza II
 • choroba Krabbego
 • choroba Gauchera
 • choroba Niemanna-Picka
 • choroba Wolmana
 • metachromatyczna leukodystrofia

Choroby histiocytów

 • rodzinna lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą
 • histiocytoza-X
 • hemofagocytoza

Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

 • niedokrwistość aplastyczna (ciężka)
 • niedokrwistość Fanconiego
 • nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)

Zespoły mieloproliferacyjne

 • ostra mielofibroza
 • mielofibroza
 • czerwienica prawdziwa
 • samoistna nadpłytkowość

Zespoły rozrostowe układu chłonnego

 • chłoniak nieziarniczy
 • ziarnica złośliwa
 • białaczka prolimfocytowa

Choroby fagocytów

 • zespół Chediaka-Higashiego
 • przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD)
 • niedobór aktyny neutrofilowej
 • dysgenezja retikularna
 • zespół DiGeorge’a
 • zespół nagich limfocytów
 • zespół Omenna
 • ciężka złożona niewydolność układu odpornościowego (SCID)
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i z normalną liczbą limfocytów B
 • zwykła zmienna niewydolność układu odpornościowego
 • zespół Wiskotta Aldricha
 • zaburzenie proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X

Choroby komórek plazmatycznych

 • szpiczak mnogi
 • białaczka plazmocytowa
 • makroglobulinemia Waldenströma (zwojak zarodkowy)
 • rak nerki

Zespół mielodysplastyczny

 • niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (RARS)
 • niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB)
 • niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji (RAEB-T)
 • przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

Lista chorób/zaburzeń, w terapiach których wykorzystuje się komórki macierzyste pobrane ze sznura pępowinowego:

 • alkoholowy zespół płodowy
 • ataksja móżdżkowa
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa
 • ataksja wrodzona
 • atrofia endometrium
 • autyzm
 • całościowe opóźnienie rozwoju
 • ceroidolipofuscynoza
 • chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego – stawu kolanowego
 • choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X
 • choroba Stargardta
 • choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
 • choroideremia
 • ciężkie opóźnienie rozwoju
 • dystrofia kończynowo-obręczowa
 • dystrofia mięśniowa
 • dystrofia mięśniowa Becker’a
 • dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa
 • encefalopatia
 • encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
 • encefalopatia padaczkowa
 • encefalopatia pourazowa
 • jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • krótkowzroczność
 • nadwzroczność
 • niezborność
 • zaburzenia – refrakcji i akomodacji
 • zanik nerwu wzrokowego
 • kurczowe porażenie połowicze
 • leukodystrofia
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • neuropatia
 • neuropatia nerwu wzrokowego
 • niedokrwienie mózgu
 • niedotlenienie okołoporodowe
 • niedowład czterokończynowy
 • niedowład czterokończynowy spastyczny
 • niemowlęca gangliozydoza typu 1
 • opóźnienie rozwoju
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny
 • ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • padaczka
 • polineuropatia
 • przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego
 • przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników
 • przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • rdzeniowy zanik mięśni
 • retinopatia barwnikowa
 • rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego
 • rozszczep kręgosłupa
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • stwardnienie rozsiane
 • ślepota obuoczna
 • udar
 • uraz czaszkowo-mózgowy
 • uraz śródczaszkowy
 • urazy nerwów rdzeniowych
 • uszkodzenie chrząstki rzepki
 • uszkodzenie łąkotki
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • zaburzenia neurorozwojowe
 • zanik nerwów wzrokowych
 • zanik nerwu wzrokowego
 • zespół móżdżkowy
 • zespół sztywności odmóżdżeniowej
 • zespół wad wrodzonych
 • zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana
 • zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
Czy wiesz, że ...

Pobierz darmowe materiały

Wypełnij poniższy formularz, a my na podany adres e-mail wyślemy materiały informacyjne.