Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Komórki macierzyste - właściwości

Mianem komórek macierzystych określa się komórki, które biorą udział w budowie struktury żywego organizmu. Szczególną, wyróżniającą właściwością komórek macierzystych jest ich nieograniczona zdolność do samoodnawiania, która sprawia, że w miejsce starych obumarłych w naturalnym cyklu komórek, mogą pojawić się nowe, które przejmą ich funkcje. Głównym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych jest szpik, ale znajdują się one także w krwi obwodowej i krwi pępowinowej. Z krwiotwórczych komórek macierzystych powstają wszystkie komórki krwi tj. krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) i płytki krwi (trombocyty). Komórki macierzyste nazywane inaczej komórkami pnia (stem cells), ponieważ tak jak z pnia wyrastają gałęzie i liście, tak z nich wywodzą się wszystkie komórki krążące w naszej krwi.

Charakterystyczną cechą komórek macierzystych jest ich możliwość różnicowania się w wyspecjalizowane typy komórek potomnych. W zależności od stopnia możliwości do dalszego różnicowania się, wśród komórek macierzystych wyróżniamy: totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne.

Komórki totipotencjalne to, można powiedzieć, komórki najwyższej rangi – innymi słowy, to jedyne komórki w organizmie, które mogą różnicować się do każdego typu komórek danego organizmu, a co za tym idzie, zdolne do utworzenia całego organizmu. Przykładem totipotencjalnej komórki macierzystej jest zapłodniona komórka jajowa (zygota) zdolna do wytworzenia wszystkich komórek organizmu oraz łożyska. Komórkami totipotencjalnymi także następne komórki, które powstają w wyniku dalszego rozwoju zygoty – blastomery.

Kolejną grupą komórek macierzystych są komórki pluripotencjalne, których przykładem są  komórki pochodzące z najwcześniejszego stadium zarodka – 5-ciodniowej blastocysty. To niebywałe, ale zaledwie 30-35 tych komórek, z których składa się węzeł zarodkowy blastocysty “gromadzi” w sobie instrukcje dla 100 bilionów (1014) komórek tworzących finalnie ludzki organizm. Pluripotencjalne komórki macierzyste posiadają zdolność różnicowania się do każdego z trzech rodzajów części składowych występujących u człowieka podczas rozwoju przed urodzeniem - listków zarodkowych mezodermy, ektodermy i endodermy. Komórki pluripotencjalne mogą dać początek każdemu typowi komórek – poza jednym - nie mogą przekształcić się z powrotem w opisane wyżej komórki totipotencjalne obecne na początku rozwoju człowieka.

Znacznie mniejszy potencjał do różnicowania wykazują multipotencjalne komórki macierzyste przekształcające się w komórki pochodzące z poszczególnych listków zarodkowych: ektodermy, endodermy czy mezodermy. Są to komórki macierzyste ukierunkowane tkankowo. Oznacza to, że powstają one w zakresie tylko pojedynczego listka zarodkowego i mogą przekształcać się we wszystkie typy komórek, ale tylko w obrębie danego listka zarodkowego, z którego pochodzą. Przykładowo w obrębie mezodermy komórki multipotencjalne mogą dać początek komórkom szpiku, krwi lub mięśni. Do tej grupy komórek macierzystych należą krwiotwórcze komórki macierzyste, których źródłem jest również ludzka krew pępowinowa.

Ostatnimi w rozwoju są macierzyste komórki unipotencjalne, które różnicują się wyłącznie w komórki określonej tkanki czy narządu. Komórki te występują u ludzi i zwierząt w stosunkowo dużej ilości we wszystkich narządach podczas życia płodowego, a w bardziej ograniczonej liczbie również w organizmach dojrzałych i noszą nazwę somatycznych komórek macierzystych.