Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej

2019-01-02powrót

Z dniem 1 stycznia obowiązuje nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej - co się zmienia?

 

  • po porodzie będzie kontrolowane ryzyko wystąpienia depresji, w tym depresji poporodowej.
  • personel medyczny musi omówić z rodzącą plan porodu
  • możliwość jedzenia i picia podczas porodu
  • po porodzie ciężarnej nie powinny być reklamowane produkty związane z pielęgnacjączy karmieniem noworodka
  • lekarz nadal decyduje o znieczuleniu zewnątrzoponowym
  • porody poza szpitalem - będzie wymagane porozumienie ze szpitalem co do przejęcia porodu
  • rzetelnieja edukacja przedporodowa

Z naszego punktu widzenia najważniejszą zmianą w edukacji przedporodowej jest inforowanie każdej przyszłej Mamy o możliwości zabezpieczeniu krwi pępowinowej. Poniżej przytaczamy zapisy dotyczące edukacji:

 

IV. Edukacja przedporodowa
1. Za prowadzenie edukacji przedporodowej, która obejmuje wymiar godzin dostosowany do potrzeb kobiety ciężarnej, z uwzględnieniem zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w formie indywidualnej lub grupowej, odpowiada położna. Edukacja przedporodowa w formie indywidualnej jest również obowiązkiem lekarza położnika.
 
2. Ramowy program edukacji przedporodowej obejmuje okres prenatalny (ciąża), porodu, poporodowy (połóg) oraz wsparcie społeczne ciężarnej, położnicy i rodziny w okresie okołoporodowym.
 
3. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu prenatalnego (ciąży) obejmuje w szczególności:
1) przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu;
2) opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej;
3) styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży;
4) dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi;
5) profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;
6) problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu;
7) zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek.
 
4. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący porodu obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej;
2) czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;
3) fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;
4) pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;
5) łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);
6) kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią;
7) cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim;
8) informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.
 
5. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu poporodowego (połóg) obejmuje w szczególności:
1) opiekę w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu;
2) karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją;
3) opiekę nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnację dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.
 
6. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący wsparcia społecznego w okresie okołoporodowym obejmuje w szczególności informacje dotyczące wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, rzeczowego (materialnego).
 
7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzące edukację przedporodową nie prowadzą działań reklamowych i marketingowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.