Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają znacznie większe zdolności regeneracyjne niż komórki pochodzące ze szpiku.

Krew Pępowinowa nadzieją w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego

2017-12-01powrót

Najnowsze badania wykazały pozytywny wpływ podania własnych komórek macierzystych u chorych nai mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). To krok milowy w leczeniu schorzeń niemożliwych do wykrycia podczas badań prenatalnych i nadzieja na lepsze życie dla dzieci na całym świecie. 

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to najczęściej występujące zaburzenie funkcji motorycznych u dzieci. Zdarza się na 2–3/1000 żywych urodzeń. Może objawiać się w różny sposób: niestabilnym sposobem chodzenia, wymagającym dopasowania odpowiedniego obuwia, niesprawnością ręki czy koniecznością chodzenia w specjalnych stabilizatorach. Towarzyszą mu zaburzenia mowy, upośledzenie umysłowe czy padaczka. Mózgowe porażenie dziecięce powstaje wskutek uszkodzenia mózgu. Może do niego dojść w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim. Podstawą terapii schorzenia jest rehabilitacja ruchowa oraz terapia zaburzeń towarzyszących.

Nadzieją dla osób cierpiących na MPDz są własne komórki macierzyste z krwi pępowinowej. Naukowcy z Duke University, pod przewodnictwem prof. Joanne Kutzberg, przeprowadzili badanie w grupie 63 dzieci w wieku 1–6 lat z rozpoznanym MPDz. Kryterium włączenia do badania stanowił 2.–4. stopień niepełnosprawności w skali GMFCS lub 1 stopień GMFCS z niedowładem połowiczym.U pacjentów, którzy otrzymali wyższe dawki komórek macierzystych, zaobserwowano większą poprawę w badaniu oceniającym połączenia funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w skali GMFM-66 po 12 miesiącach od podania. Wniosek ten jest spójny z wynikami badań dwóch innych badań klinicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem krwi pępowinowej.

W polsce dotychczas wydano z rodzinnego banku komórek macierzystych 4 porcje własnej krwi pępowinowej do leczenia mózgowego porażenia dziecięcego.


Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest z sukcesami wykorzystywana do transplantacji już od 1988 roku, kiedy w paryskiej klinice prof. E Gluckman przeszczepiła komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry chłopcu choremu na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego.

Pierwszy udany polski przeszczep krwi pępowinowej miał miejsce w 1994 roku. Do końca 2011 roku pobrano i zmagazynowano na świecie co najmniej 1,000,000 porcji krwi pępowinowej i wykonano ponad 25,000 zabiegów jej przeszczepienia.

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania komórek macierzystych. Obecnie komórki macierzyste mają zastosowanie nie tylko w przeszczepach autologicznych i allogenicznych, ale także w bardzo obiecującej dziedzinie, jaką jest medycyna regeneracyjna.